Đồ án môn học lập trình web

Đồ án môn học lập trình web

Khóa Đồ án môn học lập trình web là một chương trình học tập thú vị và thực tế dành cho những bạn muốn học cách xây dựng và triển khai trang web cho nhu cầu của mình. Khóa học tập trung hướng dẫn từng chi tiết bước để ra được sản phẩm hoàn thiện.

Chương trình giảng dạy

1. Chọn đề tài
1 bài giảng
Hướng dẫn chọn đề tài
2. Phân thích, thiết kế hệ thống
2 bài giảng
Hướng dẫn thiết kế cơ sơ dữ liệu cho website bán hàng
Hướng dẫn chọn ngôn ngữ lập trình cho frontend, backend, cơ sở dữ liệu
3. Thiết Kế Giao diện
0 bài giảng
4. Phát triển Front-end
3 bài giảng
Tích hợp Ant Design
Khởi tạo dự án ReactJs
Tích hợp Tailwind CSS
5. Phát triển Back-end
2 bài giảng
Hướng dẫn sử dụng JSON Server tạo APIs
Hướng dẫn quản lý APIs trong cho dự án Reactjs
6. Triển Khai
0 bài giảng
LogoCode4Change

Join our team

When we started in 2018, we were just a tight group dedicated to the craft of product building. Our attitude hasn't changed—but since then, we’ve grown to be a team of 10+ team members with every skill web software needs to be successful. From the first concept to the grand release.

Our Porfolio

Feel free to contact us

Schedule a free consultation

© 2023 Code4Change. All rights reserved.