Lập trình website chuyên nghiệp với Next.JS

Lập trình website chuyên nghiệp với Next.JS

Khóa học lập trình website chuyên nghiệp với Next.js tập trung vào việc học cách xây dựng ứng dụng web hiệu quả, nhanh chón, bảo mật và thân thiện với SEO bằng cách sử dụng Next.js - một framework phổ biến và mạnh mẽ của React. Khóa học này được thiết kế để phù hợp với cả người mới bắt đầu và những người đã có kinh nghiệm trong lập trình web.

Chương trình giảng dạy

1. Giới thiệu Next.js
4 bài giảng
Giới thiệu về Nextjs
Lựa chọn App Router hay Page Router
Cài đặt môi trường và khởi tạo dự án mới
Cấu trúc dự án Nextjs
2. App Router
1 bài giảng
Next.js App Router với Server Components
3. Router Handlers
1 bài giảng
Tạo API Endpoint với Router Handlers
4. Layouts
1 bài giảng
Chia sẻ UI giữa các trang với Layouts
5. Rendering và SEO
1 bài giảng
Xử lý rendering để tối ưu cho công cụ tìm kiếm
6. Server Component, Client Component
0 bài giảng
7. Data Fetching
1 bài giảng
Tìm nạp dữ liệu hoạt động như thế nào trong Next.js
8. Streaming và Suspense
1 bài giảng
Cách React Suspense cho phép UI streaming
9. Setup Project
1 bài giảng
Khởi tạo dự án
10. Navigation
2 bài giảng
Tạo một header điều hướng
Tạo một menu điều hướng
11. Xây dựng giao diện người dùng
6 bài giảng
Tạo tính năng Alert
Tích hợp Font
Sử dụng Tailwind Css
Sử dụng Image Component
Tạo Banner có Carousel
Tạo Trang Login
12. Authentication
3 bài giảng
Setup API Service cho dự án
Tích hợp api cho trang login
Set Authorization cho request api
13. Cookie , Local Storage, Session Storage
1 bài giảng
Sử dụng Cookie, Local Storage, Session
LogoCode4Change

Join our team

When we started in 2018, we were just a tight group dedicated to the craft of product building. Our attitude hasn't changed—but since then, we’ve grown to be a team of 10+ team members with every skill web software needs to be successful. From the first concept to the grand release.

Our Porfolio

Feel free to contact us

Schedule a free consultation

© 2023 Code4Change. All rights reserved.