Lập trình website chuyên nghiệp với ReactJS

Lập trình website chuyên nghiệp với ReactJS

Mục tiêu học tập: - Hiểu rõ cách hoạt động của React, và vì sao React trở thành thư viện Frontend phổ biến nhất trong phát triển web. - Hiểu rõ cách thức hoạt động và cách sử dụng các thành phần quan trọng nhất của React như: components, state, props, life cycle, events, hook, hocs, router - Nắm vững cách quản lý dữ liệu trong ứng dụng - Sử dụng Restful API để xây dựng web động - Tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng và xử lý vấn đề về bảo mật. - Triển khai dự án Reactjs ra thị trường

Chương trình giảng dạy

1. Giới thiệu khóa học
3 bài giảng
Lịch sử và lý do nổi bật của ReactJS.
So sánh React với các thư viện và framework khác
Cài đặt môi trường và khởi tạo ứng dụng ReactJS
2. Làm quen với ReactJS
3 bài giảng
Làm việc với Components
Làm việc với States ( state ) và Properties ( prop )
Làm việc với Events

Test your knowledge

3. Life Cycle và Hooks
2 bài giảng
Lifecycle trong Component
Các hooks cơ bản

Test your knowledge

4. Styling trong React
3 bài giảng
Sử dụng Tailwind CSS tuỳ chỉnh giao diện
Hướng dẫn cài đặt
Hướng dẫn sử dụng
5. Xây dựng Form
1 bài giảng
Chọn 1 file và upload file lên server
6. Quản lý trạng thái ứng dụng
6 bài giảng
Các giải pháp quản lý trạng thái phổ biến
Hướng dẫn sử dụng Zustand
Hướng dẫn sử dụng Context
Giới thiệu về Redux
Tạo ứng dụng Todo App sử dụng Redux
Tạo ứng dụng Todo App sử dụng Redux Toolkit
7. Làm việc với React Router
4 bài giảng
Giới thiệu về React Router.
Thiết kế router nhiều trang lồng nhau
Truyền tham số qua URL.
[Thực hành] Xây dựng ứng dụng TODO List với React Router
8. Triển khai ứng dụng React
3 bài giảng
Hướng dẫn push code lên GitHub
Vì sao nên sử dụng Vercel để deploy website của bạn
Hướng dẫn triển khai ứng dụng Reactjs với Vercel
9. Kiểm thử ứng dụng React
1 bài giảng
Cách sử dụng các công cụ kiểm thử như Jest và React Testing Library.
10. Tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng React
3 bài giảng
Giới thiệu về tối ưu hóa hiệu suất trong React.
Các công cụ đo lường hiệu suất.
Xử lý vấn đề bảo mật phổ biến trong ứng dụng React.
11. Bảo mật ứng dụng React
1 bài giảng
Xử lý vấn đề bảo mật phổ biến trong ứng dụng React.
LogoCode4Change

Join our team

When we started in 2018, we were just a tight group dedicated to the craft of product building. Our attitude hasn't changed—but since then, we’ve grown to be a team of 10+ team members with every skill web software needs to be successful. From the first concept to the grand release.

Our Porfolio

Feel free to contact us

Schedule a free consultation

© 2023 Code4Change. All rights reserved.